Máy tự động restart không rõ lý do.

lnnquy06/12/2017
 • lnnquy
  Thành viên
  Tham gia:
  06/09/2014
  Bài viết:
  7
  Lượt thích:
  Địa chỉ:
  #1

  Chào mọi người !!
  – Máy em là Macbook Pro 15″ Touchbar 2016 (256Gb) chạy macOS 10.12.6 lúc đầu vẫn đang xài bình thường nhưng bỗng 1 ngày nó bị tự động restart lại xong báo lỗi như hình dưới.
  [ATTACH]20422[/ATTACH]
  -Em đã thử format cài lại sạch macOS 10.13.1 nhưng hôm nay vẫn bị mặc dù chỉ chạy safari và chrome (không thường xuyên, lúc bị lúc không). Không biết cái này là lỗi gì ạ?? Mong các bro giúp đỡ :(
  – Máy em có dùng adapter từ cổng C để cắm chuột và cổng hdmi để dùng màn hình thứ 2.

  *** Panic Report ***

  panic(cpu 5 caller 0xffffff800f16ea9a): “Possible memory corruption: pmap_pv_remove(0xffffff803d1225c0, 0x7fffa686f000, 0x45484a, 0x800000045484a024, 0xffffff92045dbb94, 0xfffffe8afedda378): pv not on hash, head: 0xffffff80346dd5c0, 0x7fffa686f000, priors: 2″@/BuildRoot/Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/xnu/xnu-4570.20.62/osfmk/i386/pmap_internal.h:859

  Backtrace (CPU 5), Frame : Return Address

  0xffffff92045db800 : 0xffffff800f06b6f6

  0xffffff92045db850 : 0xffffff800f196f54

  0xffffff92045db890 : 0xffffff800f188c39

  0xffffff92045db910 : 0xffffff800f01d190

  0xffffff92045db930 : 0xffffff800f06b1cc

  0xffffff92045dba60 : 0xffffff800f06af4c

  0xffffff92045dbac0 : 0xffffff800f16ea9a

  0xffffff92045dbbc0 : 0xffffff800f16f314

  0xffffff92045dbc20 : 0xffffff800f0f7a3f

  0xffffff92045dbd50 : 0xffffff800f0f7322

  0xffffff92045dbd90 : 0xffffff800f095333

  0xffffff92045dbdd0 : 0xffffff800f526dec

  0xffffff92045dbe40 : 0xffffff800f54093d

  0xffffff92045dbec0 : 0xffffff800f540d97

  0xffffff92045dbf10 : 0xffffff800f063bff

  0xffffff92045dbf60 : 0xffffff800f01d15c

  BSD process name corresponding to current thread: com.apple.Safari

  Mac OS version:

  17B1003

  Kernel version:

  Darwin Kernel Version 17.2.0: Fri Sep 29 18:27:05 PDT 2017; root:xnu-4570.20.62~3/RELEASE_X86_64

  Kernel UUID: 4B214D53-883B-3E5F-A115-9FDA17E68BA8

  Kernel slide: 0x000000000ee00000

  Kernel text base: 0xffffff800f000000

  __HIB text base: 0xffffff800ef00000

  System model name: MacBookPro13,3 (Mac-A5C67F76ED83108C)

  System uptime in nanoseconds: 9695205698191

  last loaded kext at 244344452577: com.apple.filesystems.msdosfs 1.10 (addr 0xffffff7f9008b000, size 69632)

  loaded kexts:

  com.adguard.nfext 9

  org.virtualbox.kext.VBoxNetAdp 5.0.10

  org.virtualbox.kext.VBoxNetFlt 5.0.10

  org.virtualbox.kext.VBoxUSB 5.0.10

  org.virtualbox.kext.VBoxDrv 5.0.10

  com.apple.filesystems.msdosfs 1.10

  com.apple.driver.usb.AppleUSBHostBillboardDevice 1.0

  com.apple.driver.AudioAUUC 1.70

  com.apple.driver.AGPM 110.23.24

  com.apple.driver.ApplePlatformEnabler 2.7.0d0

  com.apple.driver.X86PlatformShim 1.0.0

  com.apple.filesystems.autofs 3.0

  com.apple.filesystems.ntfs 3.13

  com.apple.driver.AppleUpstreamUserClient 3.6.4

  com.apple.driver.AppleHIDALSService 1

  com.apple.kext.AMDFramebuffer 1.5.8

  com.apple.driver.AppleHDAHardwareConfigDriver 280.12

  com.apple.driver.AppleHDA 280.12

  com.apple.kext.AMDRadeonX4200 1.5.8

  com.apple.kext.AMDRadeonX4150 1.5.8

  com.apple.kext.AMDRadeonX4100 1.5.8

  com.apple.kext.AMD9515Controller 1.5.8

  com.apple.kext.AMD9510Controller 1.5.8

  com.apple.driver.AppleIntelSKLGraphics 10.2.8

  com.apple.kext.AMD9520Controller 1.5.8

  com.apple.driver.AppleGraphicsDevicePolicy 3.16.19

  com.apple.driver.ACPI_SMC_PlatformPlugin 1.0.0

  com.apple.driver.AppleIntelPCHPMC 2.0.1

  com.apple.driver.SMCMotionSensor 3.0.4d1

  com.apple.driver.AppleThunderboltIP 3.1.0

  com.apple.kext.AMD9500Controller 1.5.8

  com.apple.AGDCPluginDisplayMetrics 3.16.19

  com.apple.driver.AppleMuxControl 3.16.19

  com.apple.driver.AppleIntelSKLGraphicsFramebuffer 10.2.8

  com.apple.driver.AppleEmbeddedOSSupportHost 1

  com.apple.driver.AppleOSXWatchdog 1

  com.apple.driver.AppleFIVRDriver 4.1.0

  com.apple.driver.AGDCBacklightControl 3.16.19

  com.apple.driver.eficheck 1

  com.apple.driver.AppleHV 1

  com.apple.iokit.IOUserEthernet 1.0.1

  com.apple.iokit.IOBluetoothSerialManager 6.0.1f1

  com.apple.driver.pmtelemetry 1

  com.apple.Dont_Steal_Mac_OS_X 7.0.0

  com.apple.AVEBridge 1.0.0

  com.apple.driver.AppleIntelSlowAdaptiveClocking 4.0.0

  com.apple.driver.AppleBacklight 170.10.1

  com.apple.driver.AppleMCCSControl 1.5.3

  com.apple.filesystems.apfs 748.21.6

  com.apple.driver.AppleFileSystemDriver 3.0.1

  com.apple.filesystems.hfs.kext 407.1.3

  com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeDataless 1.0.0d1

  com.apple.BootCache 40

  com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeZlib 1.0.0

  com.apple.driver.AppleTopCaseHIDEventDriver 127

  com.apple.driver.AirPort.BrcmNIC 1200.26.1a3

  com.apple.driver.AppleSmartBatteryManager 161.0.0

  com.apple.driver.AppleACPIButtons 6.1

  com.apple.driver.AppleRTC 2.0

  com.apple.driver.AppleSMBIOS 2.1

  com.apple.driver.AppleACPIEC 6.1

  com.apple.driver.AppleAPIC 1.7

  com.apple.nke.applicationfirewall 183

  com.apple.security.TMSafetyNet 8

  com.apple.security.quarantine 3

  com.apple.IOBufferCopyEngineTest 1

  com.apple.driver.usb.AppleUSBHub 1.2

  com.apple.iokit.IOUSBUserClient 900.4.1

  com.apple.kext.triggers 1.0

  com.apple.driver.DspFuncLib 280.12

  com.apple.kext.OSvKernDSPLib 526

  com.apple.iokit.IOBluetoothHostControllerUARTTransport 6.0.1f1

  com.apple.iokit.IOBluetoothHostControllerTransport 6.0.1f1

  com.apple.driver.IOPlatformPluginLegacy 1.0.0

  com.apple.driver.AppleSMBusPCI 1.0.14d1

  com.apple.driver.AppleGraphicsControl 3.16.19

  com.apple.iokit.IOAcceleratorFamily2 374.1

  com.apple.driver.AppleThunderboltEDMSink 4.1.2

  com.apple.driver.AppleThunderboltDPOutAdapter 5.0.2

  com.apple.driver.X86PlatformPlugin 1.0.0

  com.apple.driver.IOPlatformPluginFamily 6.0.0d8

  com.apple.kext.AMDSupport 1.5.8

  com.apple.driver.AppleHDAController 280.12

  com.apple.iokit.IOHDAFamily 280.12

  com.apple.iokit.IOAudioFamily 206.5

  com.apple.vecLib.kext 1.2.0

  com.apple.driver.usb.IOUSBHostHIDDevice 1.2

  com.apple.driver.AppleIntelLpssUARTv1 3.0.60

  com.apple.driver.AppleIntelLpssUARTCommon 3.0.60

  com.apple.driver.AppleOnboardSerial 1.0

  com.apple.iokit.IOSkywalkFamily 1

  com.apple.iokit.IOTimeSyncFamily 600.15

  com.apple.driver.AppleSSE 1.0

  com.apple.iokit.IOSurface 209

  com.apple.iokit.IOSerialFamily 11

  com.apple.AppleGPUWrangler 3.16.19

  com.apple.AppleGraphicsDeviceControl 3.16.19

  com.apple.iokit.IOSlowAdaptiveClockingFamily 1.0.0

  com.apple.driver.AppleBacklightExpert 1.1.0

  com.apple.iokit.IONDRVSupport 517.17

  com.apple.driver.AppleSMBusController 1.0.18d1

  com.apple.iokit.IOGraphicsFamily 517.17

  com.apple.driver.usb.cdc.ecm 5.0.0

  com.apple.driver.usb.cdc.ncm 5.0.0

  com.apple.driver.usb.AppleUSBiBridge 1.0

  com.apple.driver.usb.cdc 5.0.0

  com.apple.driver.usb.networking 5.0.0

  com.apple.driver.usb.AppleUSBHostCompositeDevice 1.2

  com.apple.driver.AppleUSBHostMergeProperties 1.2

  com.apple.driver.AppleEffaceableStorage 1.0

  com.apple.filesystems.hfs.encodings.kext 1

  com.apple.driver.AppleActuatorDriver 1004.1

  com.apple.driver.AppleHIDKeyboard 203

  com.apple.driver.AppleHSBluetoothDriver 127

  com.apple.driver.IOBluetoothHIDDriver 6.0.1f1

  com.apple.iokit.IOBluetoothFamily 6.0.1f1

  com.apple.driver.AppleMultitouchDriver 1004.1

  com.apple.driver.AppleInputDeviceSupport 1000

  com.apple.driver.AppleHSSPIHIDDriver 52

  com.apple.driver.AppleThunderboltPCIDownAdapter 2.1.3

  com.apple.driver.AppleThunderboltDPInAdapter 5.0.2

  com.apple.driver.AppleThunderboltDPAdapterFamily 5.0.2

  com.apple.driver.AppleXsanScheme 3

  com.apple.driver.AppleHSSPISupport 52

  com.apple.iokit.IO80211Family 1200.12.2

  com.apple.driver.mDNSOffloadUserClient 1.0.1b8

  com.apple.iokit.IONetworkingFamily 3.4

  com.apple.driver.corecapture 1.0.4

  com.apple.iokit.IONVMeFamily 2.1.0

  com.apple.driver.AppleIntelLpssSpiController 3.0.60

  com.apple.driver.AppleThunderboltNHI 4.5.6

  com.apple.driver.AppleHPM 3.1.3

  com.apple.iokit.IOThunderboltFamily 6.5.8

  com.apple.driver.AppleIntelLpssI2CController 3.0.60

  com.apple.driver.AppleIntelLpssDmac 3.0.60

  com.apple.driver.AppleIntelLpssGspi 3.0.60

  com.apple.driver.AppleIntelLpssI2C 3.0.60

  com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCIPCI 1.2

  com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI 1.2

  com.apple.driver.usb.AppleUSBHostPacketFilter 1.0

  com.apple.iokit.IOUSBFamily 900.4.1

  com.apple.driver.AppleEFINVRAM 2.1

  com.apple.driver.AppleEFIRuntime 2.1

  com.apple.iokit.IOHIDFamily 2.0.0

  com.apple.iokit.IOSMBusFamily 1.1

  com.apple.security.sandbox 300.0

  com.apple.kext.AppleMatch 1.0.0d1

  com.apple.iokit.IOBufferCopyEngineFamily 1

  com.apple.driver.DiskImages 480.1.2

  com.apple.driver.AppleFDEKeyStore 28.30

  com.apple.driver.AppleKeyStore 2

  com.apple.driver.AppleUSBTDM 439.20.7

  com.apple.driver.AppleMobileFileIntegrity 1.0.5

  com.apple.iokit.IOUSBMassStorageDriver 140

  com.apple.iokit.IOSCSIBlockCommandsDevice 404.20.1

  com.apple.iokit.IOSCSIArchitectureModelFamily 404.20.1

  com.apple.iokit.IOStorageFamily 2.1

  com.apple.driver.AppleCredentialManager 1.0

  com.apple.driver.KernelRelayHost 1

  com.apple.iokit.IOUSBHostFamily 1.2

  com.apple.driver.usb.AppleUSBCommon 1.0

  com.apple.driver.AppleBusPowerController 1.0

  com.apple.driver.AppleSEPManager 1.0.1

  com.apple.driver.IOSlaveProcessor 1

  com.apple.iokit.IOReportFamily 31

  com.apple.driver.AppleACPIPlatform 6.1

  com.apple.driver.AppleSMCRTC 1.0

  com.apple.driver.AppleSMC 3.1.9

  com.apple.iokit.IOPCIFamily 2.9

  com.apple.iokit.IOACPIFamily 1.4

  com.apple.kec.pthread 1

  com.apple.kec.Libm 1

  com.apple.kec.corecrypto 1.0

  EOF

  Model: MacBookPro13,3, BootROM MBP133.0233.B00, 4 processors, Intel Core i7, 2.6 GHz, 16 GB, SMC 2.38f7

  Graphics: Radeon Pro 450, AMD Radeon Pro 450, PCIe, 2 GB

  Graphics: Intel HD Graphics 530, Intel HD Graphics 530, Built-In

  Memory Module: BANK 0/DIMM0, 8 GB, LPDDR3, 2133 MHz, 0x802C, 0x4D5435324C31473332443450472D30393320

  Memory Module: BANK 1/DIMM0, 8 GB, LPDDR3, 2133 MHz, 0x802C, 0x4D5435324C31473332443450472D30393320

  AirPort: spairport_wireless_card_type_airport_extreme (0x14E4, 0x15A), Broadcom BCM43xx 1.0 (7.77.37.2.1a3)

  Bluetooth: Version 6.0.0f1, 3 services, 27 devices, 1 incoming serial ports

  Network Service: Wi-Fi, AirPort, en0

  USB Device: USB 3.0 Bus

  USB Device: USB-HID Keyboard

  USB Device: iBridge

  USB Device: USB2.0 Hub

  USB Device: 2.4G Keyboard Mouse

  USB Device: USB 2.0 BILLBOARD

  USB Device: USB3.0 Hub

  Thunderbolt Bus: MacBook Pro, Apple Inc., 22.2

  Thunderbolt Bus: MacBook Pro, Apple Inc., 22.2

 • Diễn đàn ‘Hỏi đáp – Thắc mắc’ đã không còn cho phép tạo chủ đề và phản hồi mới.